‘ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน’ ในวัยเกษียณ

ฮอร์โมนเพศชายที่จะกล่าวถึงเป็นหลัก คือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งผลิตจากลูกอัณฑะ มีบทบาทสําคัญในพัฒนาการทางเพศ ทําให้เด็กผู้ชายที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น มีลักษณะของเพศชาย ได้แก่ มีเสียงห้าว มีหนวด เครา และอวัยวะเพศมีพัฒนาการมากขึ้น ส่วนเซลล์ในลูกอัณฑะเองก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของต่อมใต้สมอง ทําให้การผลิตฮอร์โมนเป็นไปตามปกติ หากเซลล์ในอัณฑะไม่ตอบสนองต่อการควบคุมจากต่อมใต้สมอง ก็จะทําให้การผลิตฮอร์โมนเพศลดลง การไม่ตอบสนองต่อต่อมใต้สมองอาจจะเกิดจากการป่วยเรื้อรังของโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน โรคอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เป็นต้น